Ogólne Warunki Umowy

ZAWARTA UMOWA - roboty realizujemy wyłącznie na podstawie umowy określającej prawa i obowiązki stron, zasady rozliczeń i zobowiązań gwarancyjnych. Umowa zawiera również załącznik w postaci specyfikacji technicznej robót precyzującej zakresy i technologie robót objętych umową.

ZASADY ROZLICZEŃ - wykonane roboty rozliczamy etapowo za wykonane zakresy robót. Etapy rozliczeń określone są precyzyjnie w umowie w postaci transz rozliczeniowych, a zakresy płatności rozbite są w sposób gwarantujący płynność finansowania inwestycji.

PŁATNOŚCI - transze za wykonane roboty rozliczamy wyłącznie bezgotówkowo - przelewem na konto bankowe wykonawcy na podstawie wystawionej przez wykonawcę i akceptowanej przez Klienta faktury VAT.

CENA RYCZAŁTOWA - wartość robót określona umową jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianom w trakcie realizacji zakresu robót określonych umową.

Szacowany Koszt Budowy

KOSZT BUDOWY - cenę ofertową każdorazowo kalkulujemy na podstawie projektu i oczekiwań Klienta w zakresie standardów technicznych. Należy mieć na uwadze, że koszt budowy uzależniony jest od stopnia złożoności konstrukcji budynku, bogactwa detali architektury bryły budynku i rozbudowanej struktury dachu. Dwa najdroższe elementy budowy to stan zero oraz konstrukcja i pokrycie dachu. Dodatkowo znaczący wpływ na koszt budowy mają założenia projektowe i oczekiwania Klienta w zakresie termiki budynku (klasa ociepleń, oczekiwana termo izolacyjność przeszkleń itp.)

MINIMALNY KOSZT BUDOWY - rynek cen materiałów budowlanych zwariował - ceny materiałów rosną z dnia na dzień - na dzień dzisiejszy (czerwiec 2021) nie mamy odwagi szacować czegokolwiek - każdorazowo indywidualna wycena projektu na dzień sporządzenia oferty
- stanu surowego otwartego - do szacunków wrócimy po uspokojeniu rynku
- stanu deweloperskiego -do szacunków wrócimy po uspokojeniu rynku

szacunek powyższy dotyczy prostych architektonicznie budynków o niskiej złożoności rozwiązań konstrukcyjnych, pokrytych blacho dachówką wysokiej jakości i spełniających wymogi termo izolacyjności powyżej wymagań Warunków Technicznych WT 2021

szacunek ten dotyczy kosztu budowy w zakresie obrysu budynku - tzn. bez elementów architektury zagospodarowania terenu i obejmuje wszystkie koszty budowy - robociznę, sprzęt , materiały, logistykę dostaw oraz profesjonalny nadzór nad robotami nie angażujący czasu Klienta

szacunek kosztu stanu deweloperskiego obejmuje wszystkie wewnętrzne instalacje bez białego montażu oraz bez kosztu wyposażenia i osprzętu kotłowni uzależnionego od projektowanego systemu grzewczego (gaz, pellet, pompa ciepła itp.)